Giáo dục mầm non

1. Tên ngành đào tạo: Giáo dục mầm non (Early Childhood Education)

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức:

- Phân tích được:

+ Đặc điểm phát triển tâm, sinh lý của trẻ em các giai đoạn lứa tuổi mầm non;

+ Chương trình giáo dục mầm non hiện hành (mục tiêu, nội dung, các quan điểm, nguyên tắc xây dựng chương trình);

+ Kiến thức lý luận cơ bản về :

Giáo dục mầm non và đánh giá sự phát triển của trẻ (mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện);

Chăm sóc – nuôi dưỡng, phòng bệnh và xử lý ban đầu một số bệnh, tai nạn thường gặp;

Phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ mầm non; Xây dựng, đánh giá, điều chỉnh và phát triển kế hoạch chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non;

Quản lý nhóm, lớp ở trường mầm non.

-Trình bày được nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; các kiến thức xã hội, nhân văn liên quan đến giáo dục mầm non.

4. Yêu cầu về kỹ năng:

- Xây dựng, đánh giá, điều chỉnh và phát triển kế hoạch chăm sóc - giáo dục phù hợp với mục tiêu, đặc điểm phát triển của trẻ và điều kiện thực tiễn;

- Xây dựng môi trường giáo dục phát huy tính tích cực, đáp ứng được nhu cầu, khả năng của trẻ;

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non khoa học, theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ;

-  Làm được đồ dùng, đồ chơi từ các nguồn nguyên vật liệu khác nhau; sử dụng có hiệu quả các loại đồ dùng, đồ chơi và các loại nguyên vật liệu vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ;

- Đánh giá được sự phát triển của trẻ trong nhóm, lớp quản lý; hiệu quả hoạt động của bản thân, đồng nghiệp;

- Quản lý nhóm, lớp hiệu quả;

- Phối hợp được với đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ;

- Phát hiện và giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu  mới trong giáo dục;

- Xây dựng, thực hiện, điều chỉnh được kế hoạch tự học, tự rèn luyện phẩm chất và năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội;

- Trình độ tiếng Anh tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

5. Yêu cầu về thái độ:

- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ công dân.

- Yêu nghề; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; lối sống lành mạnh, văn minh.

- Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng, sẵn sàng bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng trẻ ; đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhiệm những công việc sau:

- Giáo viên làm việc tại các loại hình trường, lớp mầm non;

- Cán bộ phụ trách giáo dục mầm non tại các phòng giáo dục, trung tâm chăm sóc giáo dục trẻ.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Có thể học liên thông chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành giáo dục mầm non hoặc học văn bằng hai chuyên ngành có liên quan  như giáo dục đặc biệt.