Giáo dục đặc biệt

1. Tên ngành đào tạo: Giáo dục đặc biệt (Special Education)

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng
3.  Yêu cầu về kiến thức:
- Phân tích được các kiến thức cơ bản về:
+ Trẻ khuyết tật và giáo dục trẻ khuyết tật;
+ Chẩn đoán, đánh giá và can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật;
+ Tổ chức các hoạt động giáo dục - dạy học trẻ các dạng tật (khiếm thính, khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ) ở độ tuổi mầm non, tiểu học;
+ Xây dựng, đánh giá, điều chỉnh và phát triển kế hoạch giáo dục - dạy học trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non, tiểu học;
+ Quản lý nhóm, lớp trẻ khuyết tật;
- Trình bày được kiến thức khái quát về:
+ Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học hiện hành (mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức);
+ Chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và xử lý ban đầu một số bệnh, tai nạn thường gặp ở trẻ khuyết tật tuổi mầm non và tiểu học;
+ Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, đường lối lãnh đạo của Đảng CSVN, tư tưởng Hồ Chí Minh; các kiến thức xã hội, nhân văn liên quan đến giáo dục đặc biệt.
4. Yêu cầu về kỹ năng:
- Xây dựng, đánh giá, điều chỉnh và phát triển kế hoạch giáo dục – dạy học phù hợp đặc điểm phát triển  trẻ khuyết tật và điều kiện thực tiễn;
- Xây dựng môi trường giáo dục phù hợp với nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật;
- Tổ chức được các hoạt động can thiệp sớm, giáo dục, dạy học trẻ khuyết tật tuổi mầm non và tiểu học;
- Sử dụng được ngôn ngữ ký hiệu, chữ Braille và các thiết bị hỗ trợ trẻ khuyết tật trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật;
- Đánh giá được sự phát triển của trẻ khuyết tật; hiệu quả hoạt động của bản thân và đồng nghiệp;
- Quản lý nhóm, lớp trẻ khuyết tật đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Phối hợp được với đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc- giáo dục trẻ khuyết tật;
- Phát hiện và giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới trong giáo dục;
- Xây dựng, thực hiện, điều chỉnh được kế hoạch tự học, tự rèn luyện phẩm chất và năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội;
- Trình độ tiếng Anh tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
- Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông).
5. Yêu cầu về thái độ:
- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ công dân;
- Yêu nghề; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; lối sống lành mạnh, văn minh;
- Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng, sẵn sàng bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng trẻ; đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
- Giáo viên dạy trẻ khuyết tật trong các loại hình trường, lớp:
+ giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập ở bậc mầm non, tiểu học;
+ trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; trung tâm Giáo dục Đặc biệt; trung tâm bảo trợ xã hội;
- Cán bộ phụ trách chuyên môn Giáo dục Đặc biệt tại các Trung tâm tư vấn giáo dục trẻ khuyết tật.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
Có thể học liên thông chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành giáo dục đặc biệt, công tác xã hội hoặc học văn bằng hai chuyên ngành có liên quan (giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học).